Pomiary elektryczne

W zakresie elektryki firma Hydrosystem oferuje:

 • Profesjonalne wykonastwo instalacji elektrycznych w budynkach jedno i wielorodzinnych oraz obiektach przemysłowych,
 • Pomiary instalacji do 1 kV,
 • Pomiary agregatów (zespołów) prądotwórczych,
 • Pomiary oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • Pomiary oświetlenia stanowisk pracy,
 • 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznych wraz z pomiarami – zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane:
  • Oględziny instalacji elektrycznej,
  • Pomiary wewnętrznych linii zasilających WLZ,
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (gniazd, urządzeń, opraw oświetleniowych),
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów,
  • Przegląd instalacji odgromowej i pomiary rezystancji uziomów,
  • Pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
  • Pełne pomiary instalacji elektrycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych (impedancja pętli zwarcia gniazd i urządzeń, rezystancja izolacji obwodów elektrycznych, pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych).


PRZEGLĄDY 5-LETNIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z POMIARAMI budynków wielokondygnacyjnych, administracyjnych, mieszkaniowych wielorodzinnych oraz budynków przemysłowych, hal fabrycznych – zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008


POMIARY, PRZEGLĄDY MASZYN ODDAWANYCH DO UŻYTKU
(według normy PN-EN 60204-1:2010)

 • Sprawdzenie zgodności wyposażenia maszyn z dokumentacją elektryczną,
 • Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania,
 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i dodatkowych połączeń wyrównawczych,
 • Pomiar rezystancji izolacji,
 • Pomiar wytrzymałości elektrycznej izolacji.

POMIARY OŚWIETLENIA, MONTAŻ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

 • Pomiary natężenia oświetlenia (stanowisk pracy, pomieszczeń, biur, korytarzy itp.) wg normy PN-EN 12464-1:2012,
 • Pomiary oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjne, strefy otwarte) wg norm PN-EN 1838:2005, PN- EN50172,
 • Dobór i montaż opraw oświetleniowych w celu uzyskania właściwego natężenia oświetlenia oraz wskaźnika oddawania barw Ra,
 • Montaż lamp, kinkietów, żyrandoli, lamp podłogowych,
 • Montaż oświetlenia LED oraz RGB – dobór zasilaczy oraz wzmacniaczy,
 • Montaż diod mocy LED – dobór właściwych zasilaczy prądowych (driverów),
 • Montaż osprzętu dla źródeł światła,
 • Montaż profesjonalnych urządzeń oświetlenia teatralnego i scenicznego.

PAT TESTING

Oferujemy kompleksowe badania techniczne urządzeń elektrycznych, odbiorników, przewodów pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania. Każde urządzenie wykorzystywane w miejscach publicznych lub przemysłowych podlega okresowym badaniom technicznym sprawdzającym bezpieczeństwo ich użytkowania. Każde przenośne urządzenie elektryczne, niepodłączone trwale do instalacji, ale dopuszczone do użytku, musi być w dobrym stanie technicznym, niestanowiącym zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkownika. Posiadamy niezbędne kwalifikacje, sprzęt oraz doświadczenie, aby profesjonalnie wykonywać PAT Testing. Sporządzamy profesjonalną dokumentację techniczną.

Sposób badania:

 1. Oględziny
  Przed każdym testem należy przeprowadzić oględziny urządzenia. Inspekcja obejmie następujące elementy:
  • Przewód - czy jest w dobrym stanie (wolny od nacięć, strzępienia lub uszkodzenia)
  • Wtyczka - czy elastyczny kabel jest bezpiecznie zamocowany, czy nie ma żadnych oznak przegrzania, czy jest wolny od pęknięć lub uszkodzeń
  • Gniazdo - czy jest jakaś oznaka przegrzania, czy jest wolne od pęknięć lub uszkodzeń
  • Urządzenie - czy działa, czy właściwie się włącza i wyłącza, czy jest wolne od uszkodzeń obudowy lub uszkodzeń, które mogłyby spowodować dostęp do części pod napięciem, czy można go bezpiecznie używać
 2. Testowanie
  Po przeprowadzeniu oględzin z wynikiem pozytywnym (wolne od wad) następuje sekwencja badań:
  • Rezystancja:
   • przewodu ochronnego prądem 200 mA lub 10 A,
   • izolacji – napięcie probiercze 250 V lub 500 V.
  • Natężenie:
   • zastępczego prądu upływu,
   • dotykowego prądu upływu,
   • różnicowego prądu upływu.
  • Testy:
   • przewodu IEC (rezystancja izolacji, rezystancja przewodu ochronnego, test polaryzacji),
   • wyłącznika różnicowo-prądowego (czas zadziałania dla mnożnika ×1, ×5; faza 0° lub 180 °).
 3. Etykietowanie
  Zakładając, że wyniki testu mieszczą się w zaakceptowanych limitach, na urządzeniu umieszczana jest etykieta zatwierdzająca. Jeśli urządzenie z jakiegoś powodu nie przechodzi badania, natychmiast zostanie ono wycofane z eksploatacji, nakleja się na niego etykietę "uszkodzone" i powiadamia przedstawiciela klienta.
 4. Rejestrowanie
  Po dokonaniu badań utworzony jest rejestr sprzętu, zawierający następujące dane:
  • Numer identyfikacyjny (opcja)
  • Miejsce, w którym przechowywany jest sprzęt
  • Opis urządzenia
  • Data testu i data ponownego testu
  • Wyniki badań
 5. Identyfikacja sprzętu (opcja dodatkowa)
  Po przeprowadzeniu badania, każde urządzenie zostanie oznaczone kodem kreskowym, aby uzyskać wyniki referencyjne z badaniem.

Badanie i próby przeprowadza się zgodnie z wymogami poniższych norm:

 • PN-EN 60745 – 1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60335 – 1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • PN-EN 61557-6 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V.

POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH

Wszystkie instalacje elektryczne przed przekazaniem do eksploatacji powinny być poddane oględzinom, próbom i pomiarom. Konieczność wykonywania badań elektryki regulowana jest ustawą o prawie budowlanym Art. 62.1 pkt 2.

Zgodnie z przepisami właściciel budynku zobowiązany jest do dokonania kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat, której celem jest sprawdzenie stanu technicznego i przydatności budynku do użytkowania, również w zakresie instalacji elektrycznej. 

Obowiązek wykonywania kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (wyjątek stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne). Wykonujemy przeglądy elektryczne w budynkach mieszkalnych, biurowych, magazynowych, przemysłowych, szkołach.

O aktualne protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej może zapytać Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, SANEPID czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. A więc nie warto ryzykować nałożenia wysokich kar, bo po ich zapłaceniu i tak będziemy musieli dokonać powyższych przeglądów – w żaden sposób się to nie opłaca.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12. marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2009 r., nr 56 poz. 461 z późniejszymi zmianami) zostało powołanych do stosowania szereg norm, w tym m.in. norma PN-HD 60364-6:2008.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Dane adresowe

Hydrosystem Sp. z o.o.
Głuchowo 25
87-140 Chełmża

Numery telefonów

Adresy e-mail